Begära ut recept

Begära ut recept från sin optiker

Ibland klagar kunder på att de inte får ut sitt recept från optiker, när de genomgått en synundersökning, vilket är fel enligt Patientjournallagen (1985:562) och Patientdatalagen (2008:355)  Den gäller även hos optiker, rätten att ta del av sin journal och få den utskriven som i alla fall där det förs journalhandlingar över en patient, eller i detta fall du som kund.

Begära ut recept är din rättighet

Av 9 § första stycket 1. patientjournallagen (1985:562) följer att en optiker är skyldig att föra patientjournal. Lagen innehåller också bestämmelser om förvaring, utlämnande och förstörande av journaler. Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd till patientjournallagen (SOSFS 1993:20). Ett recept på synhjälpmedel ingår enligt föreskrifterna i patientjournalen. När patienten begär det har optikern att låta patienten ta del av receptet enligt samma regler som för övriga journalhandlingar.” Citat hämtat från Socialstyrelsen hemsida .

Lagar förändras och även så inom detta område. Det heter inte längre patientjournallagen utan patientdatalagen

begära ut recept - Syntest

Spar ner i din mobil eller skriv ut

”Inom den privata hälso- och sjukvården gäller enligt 8 kap. 2 § första stycket patientdatalagen (2008:355), förkortad PDL, att en journalhandling ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av tystnadsplikten enligt 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.” Du kan även ladda ner ett svarsmail från Socialstyrelsens Jurist att ta med om du får problem. Ladda ner mailet

Fel att neka vid Begära ut recept

begära ut recept

Begära ut ditt Recept

Således är det fel av optiker att inte lämna ut ditt recept när du så begär det, varvid du kan kräva tillbaka pengarna för den synundersökning du betalat för. En optiker som gör en synundersökning är skyldig att föra journal och du har rätt att ta del av det och Begära ut receptDet finns ett fåtal optiker som envisas med att inte lämna ut recept, alternativt lämna ut ofullständiga recept från din journal, vilket kan leda till att din synkorrigering blir felaktig. De allra flesta optiker skriver ut ditt recept när du Begära ut recept.

Stå på dig om du skall Begära ut recept

Givetvis förlorar optiker förtjänsten av att sälja Glasögon till Dig, och det måste man ha överseende med, men om skillnaden mellan de Glasögon en optiker säljer till dig och vad du kan köpa på internet rör sig om tusentals kronor, är ju ändå valet ditt var du köper glasögon ifrån. Inta alltid lätt att Begära ut recept.

 

 

Begära ut recept, Begära ut recept, Begära ut recept, Begära ut recept, Begära ut recept,